Tích hợp cổng thanh toán Paypal trong Laravel 8

Đăng ngày : 2024-04-19 12:43:36

Bước 1: Cài đặt gói Laravel-Paypal
Bước thứ hai, chúng ta sẽ cài đặt gói Laravel-Paypal. Sử dụng gói này, bạn cũng có thể xử lý hoàn lại tiền, thông báo thanh toán hoặc API Rest. Chạy lệnh sau để cài đặt gói.

Tích hợp cổng thanh toán Paypal trong Laravel 8

composer require srmklive/paypal:~3.0
Bước 2: Tạo tài khoản Paypal SandBox và thông tin đăng nhập như trong video

Bước 3: Cấu hình gói
Sau khi hoàn tất cài đặt gói và nhận được thông tin đăng nhập API, hãy mở dự án trong IDE của bạn. Thêm chi tiết thông tin xác thực API Paypal tại tệp .env trong thư mục gốc.

Nếu bạn muốn tùy chỉnh các tùy chọn cấu hình mặc định của gói, hãy chạy lệnh dưới đây của nhà cung cấp: xuất bản.

php artisan vendor:publish --provider "Srmklive\PayPal\Providers\PayPalServiceProvider"

Thao tác này sẽ tạo tệp cấu hình config / paypal.php với các chi tiết bên dưới, bạn có thể thay đổi nó.

 

<?php

return [
  'mode'  => env('PAYPAL_MODE', 'sandbox'),

  'sandbox' => [
    'client_id'     => env('PAYPAL_SANDBOX_CLIENT_ID', ''),
    'client_secret'   => env('PAYPAL_SANDBOX_CLIENT_SECRET', ''),
    'app_id'      => 'APP-80W284485P519543T',
  ],

  'live' => [
    'client_id'     => env('PAYPAL_LIVE_CLIENT_ID', ''),
    'client_secret'   => env('PAYPAL_LIVE_CLIENT_SECRET', ''),
    'app_id'      => '',
  ],

  'payment_action' => env('PAYPAL_PAYMENT_ACTION', 'Sale'),
  'currency'    => env('PAYPAL_CURRENCY', 'USD'),
  'notify_url'   => env('PAYPAL_NOTIFY_URL', ''),
  'locale'     => env('PAYPAL_LOCALE', 'en_US'),
  'validate_ssl'  => env('PAYPAL_VALIDATE_SSL', true),
];

Bước 4: Tạo các Route ứng dụng
Bây giờ chúng ta cần tạo các route ứng dụng mà chúng ta sẽ kiểm tra giao dịch thử nghiệm ứng dụng. Mở tệp tuyến đường ứng dụng / web.php và thêm các tuyến đường mới sau.

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\PayPalController;

Route::get('create-transaction', [PayPalController::class, 'createTransaction'])->name('createTransaction');
Route::get('process-transaction', [PayPalController::class, 'processTransaction'])->name('processTransaction');
Route::get('success-transaction', [PayPalController::class, 'successTransaction'])->name('successTransaction');
Route::get('cancel-transaction', [PayPalController::class, 'cancelTransaction'])->name('cancelTransaction');

Bước 5: Tạo PayPalController controller

php artisan make:controller PayPalController

Bước 6 : Code trong PaypalController

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Srmklive\PayPal\Services\PayPal as PayPalClient;

class PayPalController extends Controller
{
  /**
   * create transaction.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function createTransaction()
  {
    return view('transaction');
  }

  /**
   * process transaction.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function processTransaction(Request $request)
  {
    $provider = new PayPalClient;
    $provider->setApiCredentials(config('paypal'));
    $paypalToken = $provider->getAccessToken();

    $response = $provider->createOrder([
      "intent" => "CAPTURE",
      "application_context" => [
        "return_url" => route('successTransaction'),
        "cancel_url" => route('cancelTransaction'),
      ],
      "purchase_units" => [
        0 => [
          "amount" => [
            "currency_code" => "USD",
            "value" => "1000.00"
          ]
        ]
      ]
    ]);

    if (isset($response['id']) && $response['id'] != null) {

      // redirect to approve href
      foreach ($response['links'] as $links) {
        if ($links['rel'] == 'approve') {
          return redirect()->away($links['href']);
        }
      }

      return redirect()
        ->route('createTransaction')
        ->with('error', 'Something went wrong.');

    } else {
      return redirect()
        ->route('createTransaction')
        ->with('error', $response['message'] ?? 'Something went wrong.');
    }
  }

  /**
   * success transaction.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function successTransaction(Request $request)
  {
    $provider = new PayPalClient;
    $provider->setApiCredentials(config('paypal'));
    $provider->getAccessToken();
    $response = $provider->capturePaymentOrder($request['token']);

    if (isset($response['status']) && $response['status'] == 'COMPLETED') {
      return redirect()
        ->route('createTransaction')
        ->with('success', 'Transaction complete.');
    } else {
      return redirect()
        ->route('createTransaction')
        ->with('error', $response['message'] ?? 'Something went wrong.');
    }
  }

  /**
   * cancel transaction.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function cancelTransaction(Request $request)
  {
    return redirect()
      ->route('createTransaction')
      ->with('error', $response['message'] ?? 'You have canceled the transaction.');
  }
}

Bước 7: Tạo blade để test paypal

<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <title>Pay $1000</title>
  <script src="https://www.paypal.com/sdk/js?client-id={{ env('PAYPAL_SANDBOX_CLIENT_ID') }}"></script>
</head>
<body>
  <a class="btn btn-primary m-3" href="{{ route('processTransaction') }}">Pay $1000</a>
  @if(\Session::has('error'))
    <div class="alert alert-danger">{{ \Session::get('error') }}</div>
    {{ \Session::forget('error') }}
  @endif
  @if(\Session::has('success'))
    <div class="alert alert-success">{{ \Session::get('success') }}</div>
    {{ \Session::forget('success') }}
  @endif
</body>
</html>

 

 

 

 

 

 CÔNG TY THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Kết nối với chúng tôi