Các khóa học khác online

Khóa Học : Học PHP mô hình MVC PDO

PHP Data Objects (PDO) là một lớp truy xuất cơ sở dữ liệu cung cấp một phương pháp thống nhất để làm việc với nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau. Khi làm việc với PDO bạn sẽ không cần phải viết các câu lệnh SQL cụ thể mà chỉ sử dụng các phương thức mà PDO cung cấp

Trong quá trình đang cập nhật bài viết bạn có thể xem 13 bài học trong khóa học này tại link sau đây nhé

Xem đầy đủ 13 bài học trong khóa học này tại link sau đây nhé


CÔNG TY THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Kết nối với chúng tôi